دسته: Uncategorized

نشست تخصصی دانشجویان دانشگاه هنر قم با رئیس و دبیر جشنواره جهش

نشست تخصصی دانشجویان دانشگاه هنر قم با رئیس و دبیر جشنواره جهش

وبسایت و پوستر جشنواره ملی فیلم کوتاه فناوری و نوآوری رونمایی شد

وبسایت و پوستر جشنواره ملی فیلم کوتاه فناوری و نوآوری رونمایی شد