اولین نمایشگاه فناوری های نرم

صاحب اثر پارک علم و فناوری استان قم
متقاضی در بخش:
آراء مردمی: