گزیده اقدامات و فعالیت های پارک علم و فناوری استان قم در سال 1397

صاحب اثر پارک علم و فناوری استان قم
متقاضی در بخش:
آراء مردمی: